Chennai Church of Christ

14/1 Police Manickam Street Ayanavaram, Chennai 600023 India
00 91 44 26442604

Kumaran Nagar Church of Christ

29-A, Church Street Kumaran Nagar, Chennai 600882 India
0091-44-25500882 or 9385500882/3